2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
Az egységes olvasási mód

"A kezemmel csak azt érinthetem meg, ami közel van, a szemem már messzebbre lát, de legmesszebbre a megismerés hatol." (Eckhart mester)


A MEGISMERÉS MINT A TRANSZFORMÁLÁS MÓDSZERE


Vizet akartam rajzolni, tehát rajzoltam egy edényt.

"A létezők azonosak a róluk való tudással, s nem más a létezők oka sem, mint ez a tudás. " (Averroes)

Ha az ismeretlent meg akarom szerezni,magamévá tenni, meg kell azt ismernem, így tudom csak megnevezni, és birtokba venni. A megismerést egyfajta transzen-dencia-szomjúság hatja át. A világ megismerésének igénye a lényegi keresése is egyben, amely a kvintesszencia, azaz isten megtalálásának a vágya.
A jelenségek transzformálása jelekké a megismerés, ezáltal a befogadás módszerévé válik.
Valamit megfogalmazni annyit jelent, mint rögzíteni a megismertben. Nem gondolkodhatnánk tehát anélkül, hogy a cselekvő értelem ne lenne forma bennünk.

* Heidegger szerint az eszköz köztes helyet foglal el a puszta dolog és a mű között. "Teremtett" dolog.


A NYELV MINT FOGALMAINK EDÉNYE

Nyelvi rendszerünk is képzeteink, jeleink "tárolására" létrehozott módszer, amely a kommunikáció alapfeltétele. A nyelv funkciója képzeteink és fogalmaink gyűjtése és tárolása, tehát tulajdonképpen fogalmaink edénye. Ily módon az edény a nyelviség módszerét szimbolizálja.
A tárgy eszköz egy dolog "megfogására", a nyelv a "megfogalmazás" eszköze. Tehát nem önmagában lévő dolog, feltételez egy másik dolgot *.


A PROJEKCIÓ ÉS A KÉPíRÁS RENESZÁNSZA

A görög "graphein" szó "vésést" jelent. Jelvéset formájában a tudomány és a művészet összeolvadását testesítette meg.
A megismerés által szélesíteni kívánjuk látókörünket, amelynek paradoxona, hogy az ehhez szükséges módszer felállításával szükségszerűen redukáljuk azt. A projekció redukáló és indukciós folyamatokat is működtet egyben. A jel mozgásának iránya magában foglalja a kiindulópontot mint célt.
Nyelveink kódok, amelyek szimbólumokból és szabályszerűségekből jönnek létre. Írás közben a gondolkodás átkódolása megy végbe - képzetből fogalommá, érthető és világos jelrendszerré. A projekció a dekonstrukció módszerével újrakonstruálja az egészet.
Gondolkodásunk egyre kevésbé a valóságból, inkább nyelvünkből kiindulva strukturált. A gondolkodás, érzéseink, cselekedeteink egy-két dimenzióba való leképezése a digitalizálódáshoz vezető út, amely egyszerre bizonytalanít el, és izolál bennünket, ugyanakkor bizonyosságát önmagában találja meg.
A digitalizált képek, a komputer és a médiaművészetek megjelenésével újra a reneszánsz elv került előtérbe, amely a tudományt a művészetek szerves részének tekinti. A tudomány eszközei művészeti formákká válnak - a két kategória közötti határ elmosódni látszik az esztétika szintjén.


MŰLEÍRÁS: INSTALLÁCIÓ

Az installáció 3 tárgyból áll, amelyek a teremben egyvonalban, egymásnak megfeleltetve foglalnak helyet.


1. TÜKÖR

9 db. 60x60 cm-es bekeretezett tükör, amelyből egy 180x180 cm magas tükörfelület áll össze.


2. A TÁRGY

Egy 130 cm magas átlátszó műanyag edény - amely méretében megfelel a keretnek - benne víz, amelyben a "rajz" található vasból kivágva.


3. KÉP-ÍRÁS

9 részből álló grafika, amely karcolással (hidegtű) készült, és egy 130 cm magas edényt ábrázol. Az 1. tárgyat ábrázolja. A rajz apró elemekből összeállított matrix, amely 9 db. 60x60-as bekeretezett részből áll össze egy 180x180-as ábrává, szinkronban a tükörrel.


(I.)

Vetítősík, - Projektor, dekóder - "dekódoló" szerveink (érzékszervek, agy), az érintkezés, befogadás, visszaverés és az olvasás funkcióját tölti be.

Vetítősík, képsík, és vetület is egyben.

Átmenet a valóság és a képzet között.

Nincs benne igazi leképezés, tehát nem nyelvi mozzanat.

Nem a megismerés eredményét adja, inkább transzformál, tehát elősegíti azt.

Transzcendens funkciót tölt be, ugyanakkor az irányítás és a kontrollét is.

A tükör mint kép jelenik meg.


(II.)

Edény, tárgy-eszköz.

"Teremtett" tárgy, denotátum.

A valós, objektív világ darabjának is tekinthető.

A megismerés első szintje - alkalmazkodás, megfigyelés, megformálás-létrehozás.

Egzisztenciális funkció.

Tárgy, fogalom, és képzet is egyben. A leképezés által nyelvi probléma, a kommunikáció eszköze.

A kivágott "jel" bizonyos idő után feloldódik a "reálisban", vagyis önmaga jelentésében.

(A víz "megeszi" a vasat.)


(III.)

Graphein (jelvéset), vetület.

Átalakítás, konstrukció és modell.

A megismert valóság leképezése a projekció által.

Képzet, nyelvi probléma, kódrendszer.

Az asszimiláció (hasonlóvá tevés) révén, a kodifikálás modellje.

A kommunikáció funkcióját tölti be.

A kép mint tükör jelenik meg.
Az egzisztencia tételezi a megismerést. A megismerés igényli a kontrollt. Három elem amely kölcsönhatásában válik tényleges aktussá. Külön külön nem elgondolhatók. Az installáció ezeket a kölcsönhatásokat, azoknak bonyolult összefonódásait és rétegződéseit vizsgálja.
Az installáció a terem egészét betölti, így a néző ha egy tárgyat közelről akar megvizsgálni automatikusan izolálja azt, megbontja a kölcsönhatás valamelyik részét. Így kérdésessé válik a projekció iránya, vagyis a kiindulópont.


Babinszky Csilla


Irodalom:
Aquinói Szent Tamás: Az értelem egysége. Matúra Bölcselet sorozat, 1993
Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa, 1988
Vilém Flusser: Az írás. Balassi, 1997


[kiállítás] [Babinszky Csilla] [Artpool] [kereső]