BERNÁT ÉLETE A REGÉNY-TÉGLÁBAN *

BEVEZETÉS A REGÉNYTÉGLÁBA

Bernát a szeméttelepeket túrta gyerekkorában, hogy kibányássza napi élelmét. Senki sem törődött vele, pedig öröklött szívbaján kívül a nyomor sok súlyos nyavalyát iszapolt testébe. Beszélt, ez választotta el az állatvilágtól, de talán egy egészséges fiatal állat is különb volt nála. Ami körötte élet címén történt, városokban és kültelkeken, mindabból semmit nem értett. Egyszer egy razzián elfogták, s mivel még a bűnözéshez sem volt elég egyéni kvalitása, ártatlansága kiderült s egy sztrájk letörésére felvették a legsilányabban fizetett csatornamunkások közé. A munkafelügyelő örökös szitkai és durva ökle alatt gépiesen végezte az egyszerű munkát. Előhaladásról szó sem lehetett, tengette tovább életét. Egy éjjel egy vézna koldus lány dörgölődzött hozzá maradandó jelleggel. Bernát először érezte az élet melegségét. Együttlétök tragikus lett. Hiába könyörgött neki, a lány a harmadik nap elhagyta. Bernátot megviselték az izgalmak. Összeesett. S a kórházi ápolásban még aznap este meghalt. Közös égetésen hamvasztották el a kórházi hulladékokkal együtt. Hamvait a Kozmosz őrzi.
„Te bádogos leszel” szólt az igazgató a soronkövetkező tízéves gyerekhez. Bernát szemében ellenkezés és makacs düh sötétlett – de a lelencház vad fenyítékei égették a testét. Némán indult kijelölt társaival a hatalmas műhelyek felé. Bádogos lett. Szerencsésen önállósította magát. Titokban azonban olthatatlan gyűlölet égett benne a társadalom és az ember iránt. Rombolási ösztönét vasúti merényletekben élte ki. Élete fő műve egy 7 méteres viadukt felrobbantása volt. 17 halott, 9 sebesült. Soha senki nem tudta meg, hogy ő a tettes. Otthon üzlete kielégítően ment. Gyermekkorának kegyetlen nevelése nagyszerűen kiképezte arra, hogy gondolatait és tetteit a legmélyebben eltitkolja. Polgártársai becsülték, s szomszédja, a sírkőfaragó habozás nélkül adta hozzá 27 éves egzaltált leánygyermekét. Nem lettek boldogok. A nő nem tudta szeretni, de senki nem akadt, akiért elhagyhatta volna, házsártos és civódó lett. A tettlegességig fajuló örök veszekedések dacára Bernát mégis szerette a nőt. Szenvedett vele, de nem bírt meglenni nélküle.
Bernátot nem bírták iskoláztatni. Izmos, egészséges fiú volt, de megrögzött iskolakerülő és szenvedélyes verekedő. Hiába beszélt az apja szívhezszólóan órákig hozzá, semmi sem használt. Lemondtak róla. Pedig a fiú elsőrangú sportanyag volt. Az lett. Profi futballista. Becsült, nélkülözhetetlen játékos: centerhalf. Izgalmas meccseken vitte szilaj rohamra a zöld-fehéreket. Felharsant a zsúfolt tribünök ordítása. Tempó, Bernát! A helyzet a lábába nyilallott s pillanatok alatt megszületett a mámoros vezető gól. Egy atlétikai versenyen egy szabályos testű diszkoszvetőnőn akadt meg a szeme, ki már eddig is több bajnokságot nyert s a szakértők szerint szép jövő előtt állott. Az egyletüket finanszírozó üzleti vállalattól engedélyt kértek házasságukra. Esküvőjük díszes volt. Tömegesen kapták a gratulációkat. Azonban mindketten továbbra is a mindenható tréner parancsnoksága alatt maradtak, aki a legintimebb magánéletükbe is beavatkozott. Boldogságról így természetesen szó sem lehetett.
Hiába végezte jól iskoláit Bernát, emésztő sötét kór elzárta az élettől. Szenvedései éjszakáján kétségbeesetten töprengett az élet ismeretlen eredetű csapásain s lángoló szó gyúlt ki előtte. Isten. Ettől kezdve mély vallásos alázatba göngyölte életét. Pap lett. Az emberi szenvedést s a földi igazságtalanságot mint a saját fájdalmát érezte mindenfelől feléje sugárzódni. A megváltás krisztusi hitét szórta vigaszul a szenvedők közé, s a másvilági hit őt magát is megerősítette, s az élete elviselését megkönnyítette. Jún. 8-án egy haldokló asszonyhoz hívták, ki esdő szemmel bízta rá 12 éves árváját. Magához vette a csenevész lányt, felnevelte s megnyerte lelki világának. Mivel szüksége volt szenvedéseit enyhítő társra, megértő testvérre, együttlétöknek a házasság formáját kínálta. A lánynak szava sem volt ellene. Mint jóltevőjére, mély hálaérzettel tekintett fel rá. Gyöngéd figyelemmel vette körül. Testi szenvedély nem háborgatta őket. Evangéliumi békességben éltek és ápolták egymást.
Bernát volt a született szürkeség. Élt volna mint a többi egyszerű tagja a társadalomnak, de a sors különösképpen üldözte: folyton baleset érte. Kiskorában gép lecsípte a kisujját. Iskolában kiverték a bal szemét, csonttörést szenvedett. A fizikai világ minden lehetőt elkövetett testi épsége ellen. Sokáig volt munka nélkül. Végre az az ötlete támadt, hogy a sors csapásait pénzre váltja. Balesetbiztosítást kötött. Az intézet igazgatója élő reklámot látott benne. Felvette az ügynökök közé. Bernát bevált. Ahol megjelent baleset marta testével s beszélni kezdett az életéről, ott biztos volt az üzlet. Egyszer egy 7 méteres viadukton rohant vele a vonat. Irtózatos robbanás. Ívalakban zuhant a mélybe. Mikor magához tért, egy barna lány feküdt a karjaiban. A lány szenvedően nézett rá. Egy mentőkocsiba kerültek s hetek múlva együtt sétálgattak a kórház árnyas sétányain. Összeházasodtak. Őszinte érzelmű s kiskaliberű életök meghaladta volna a polgári boldogság fogalmát, de az asszony rettenetesen babonás lett. Mindenben rossz jelt látott. Balsejtelmek gyötörték. Életök és szerelmük így az örökös rettegések közt morzsolódott le.
Nagy nehézségek árán végre leérettségizett Bernát. Nyújtódzott egy nagyot. Vad egészség feszítette testét. Ropogtak kemény csontjai. Vége ennek a sötét korszaknak. Szívből undorodott a civilizációtól. Utálta a világvárost. Katona lett. Beállt a gyarmati hadseregbe. Büntetőexpediciókat szervezett, néger törzseket igázott le. Ezer tanújelét adta rettenthetetlen bátorságának. Őserdők és trópusi vadállatok közt kedvére kitombolhatta nomád szenvedélyeit. A hajó korlátjának dőltek, ő és a kisportolt testű angol lady. Messziről látszottak a partok s hallatszott a benszülöttek egyhangú, de titokzatos éneke, mely a nemi mámor ritmusára készített fel egy primitív világot. Átölelte a lányt s erővel vitte a kabinjába. A lány a jobb hangzás kedvéért a felesége lett. Mámoros órákat éltek át. De csak a fizikai öröm tartotta őket össze, amelyben tobzódott a két egészséges fiatal szevezet. Együttlétöket mind jobban veszélyeztette a poligámia és poliandria természetes ösztöne.
Bernát a fél tüdejét kiköpte, mire 18 éves lett. De okos volt. Nem ijedt meg. Tudta, hogy a pénz és a tudomány csodákra képes. És valóban a legkörültekintőbben végrehajtott luxusos gyógykúrák megállították tüdejében a folyamatot, s őt magát visszaadták az életnek. Betegsége annyira befolyásolta, hogy maga is orvos lett. Minden tehetségét a tüdőbaj legyőzésének szentelte. Nagyhírű kutató lett: egyetemi tanár. A nevét viselő, sok vitát keltett „B szérum” néhány százalékkal csökkentette a halálozási arányszámot. A szerelemtől már fiatal korában eltiltották az orvosok. Ő azonban kutatásai alapján tagadta, hogy a nemi élet recidiválná a kalcinált tüdőt. Hogy ezt bizonyítsa, a nagy professzorok híres gesztusával feleségül vette hasonló sorsú asszisztensnőjét, kit különben is szeretett s aki tételével teljesen egyetértett. A lány szerelemmel szerette. Odaadó hű élettársa lett. Finom mértékletességgel élvezték az életet, a boldogságukat alig zavarta a biztonság hiányának érzete: betegségük emléke, mely ugyan csak tudat alatt élt s csak annyiban, hogy nem gondolhattak hosszú életre.
Bernátot kiskorában a fejére ejtették. Ettől kezdve hihetetlen dicsőségvágy költözött belé. Szegény sorsból felküzdötte magát. Vagonmázoló munkás lett, majd néptanító. Szónoklataival tömegeket mozgatott meg. Akaratát vadul hajtotta át mindenen. Rettegték dühét. Politikus lett. Hihetetlen sikerei voltak. Országa mint egy lejtőn esés zuhant bosszúra szorult öklei alá. Célja érdekében haptákba állított mindent. Üldözte a régi egyház papjait. Faji megváltást hirdetett. De terveiben valójában csak egy – népének súlyos küzdelmével kivívandó – új győzelem reménye csillogott. Hírhedt szadista hajlamai miatt a hisztérikák rajongtak érte. Hiúságának hízelgett, hogy üldözték a nők. Féktelenül orgiázott velük, végül egy ősrégi királyi család kissé idegbajos gyermekét szemelte ki élete párjául. Még ez a lány is bálványozta. Bernát azonban továbbra is ki volt téve a nők ostromának s a lány féltékenységgel vegyes szerelme az örjöngésig fokozódott, s minden pillanatban tartani lehetett a tragédia kirobbanásától.
Bernát, a fiatal zseni ifjúsága sikerek közt zajlott. Ragyogó ép testben bámulatosan merész szellem lakozott. Környezete kedvezően befolyásolta és módot nyújtott rá, hogy tehetségét teljes erővel kibonthassa. Kortársai bár nem értették, de megdöbbenve bámulták. Nagy művésszé érett. Agyveleje egyike volt a világtörténelem azon kivételes pillanatainak, melyekben az emberi lét értelme évezredes fókuszpontokká sűrűsödhetett. Művei éltek. Mozgatták a világot. Mellesleg vagyonokat keresett velük. A nők elhalmozták kegyeikkel. Bernát monogám hajlamú, egészséges férfi volt. Nemisége egy nő körül fixálódott. Azon kevesek közül, akik megértették, egy hozzá teljesen méltó, halálosan szőke amerikai miliomos lány szerelmét viszonozta. Együttlétük az élet legszebb magaslataira vezetett. Testök és lelkük tökéletesen megértette egymást. Kényszer és korlátozások nélkül éltek és találták fel egymásban mindig, amit milliók hiába keresnek: a testi és szellemi boldogságot.
                             

* Rekonstrukció. Forrás: Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista manifesztum története, Artpool - Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2010, pp.174-175.
   Lásd még: Bevezetés a regénytéglába