2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN


Dr. Somogyi Ferenc - A XXI. század forgatókönyvei - Az utópiák, mint "az evolúciós üzenet szerzői" a környezeti tényezők valamelyikében, egy csoportjában vagy egészében rejlenek. A környezet hatására a replikátorok önnön alkalmazkodási-újítási és tehetetlenségi szabályosságai szerint válaszolnak. Ezzel a visszahatással válik teljessé a kulturális evolúció, itt dől el, hogy a replikátorok által "írt szöveg szerkesztője, a természetes szelekció" milyen irányt vesz; elfogadja vagy elutasítja, esetleg módosultan elfogadja az eredeti utópiák üzeneteit. Ha elfogadja, vagy módosultan elfogadja, akkor létrejön az utópia.


Jyrki Kiiskinen - UTÓKÉP - Gondolatkísérlet a jelen megértésére - Az utópiák évszázada maga után hagyott egy rakás hamut és mesterséges élvezetet, melyek villogó fényében a művészeteknek is élniük kell. A művészeknek nagyjából megint két reagálási lehetőségük van. Vagy határozottan elhallgatnak, vagy részt vállalnak a közös mutatványban bánatuk elűzése végett.


André Malraux - A nagy forradalmárok - A forradalom enciklopédiájával próbálkozni annyi, mint elfogadni utópiáinak, módszereinek tanulmányozását, és az utópia nem elég, hogy megszülje, a lázadás módszere nem elég, hogy magyarázza: a mítoszt.


Lust Iván - VÁGY ÉS HATALOM - A PSZICHOANALITIKUS KULTÚRAKRITIKA SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL - Beland a kleini depresszív pozíció elérésében, az együttérzés, a felelősségtudat, a történelmi tudatosság és a szimbolizációs készség kifejlődésében, az ambivalencia és a bűntudat elviselésének képességében és a reparáció vágyának kialakulásában látja a megoldást. A depresszív pozíció elérését mint középponti európai utópiát látja, és beilleszti abba a kulturális tradícióba, melynek eredeti megfogalmazását a Hegyi beszédben (Máté, 5.) találhatjuk. Az erre alapozódó emberkép mint utópia, a fennálló hatalommal, gazdasági formákkal és politikai szervezetekkel szemben hallatlan erőről tett bizonyságot - írja.


Ingeborg Bachmann - Az irodalom mint utópia - Számunkra minden nagy műben - legyen az a Don Quijote vagy a Divina Commedia - van valami hervatag, elavult vonás, hiba van benne, amelyet azzal szüntetünk meg, hogy ma esélyt adunk a műnek, olvassuk és holnap ismét olvasni akarjuk - olyan hiba, amely - már mértékénél fogva - arra ösztönöz bennünket, hogy utópiaként bánjunk az irodalommal.


Szkárosi Endre - A művészet mint jelenlét - A futurizmus és a film viszonyának szellemi háttere. - [...] a futurizmus az univerzalista utópia és a konkrét alkotói módszertan skolasztikája közé szerves, komplex poétika hídját tudta verni. A konkrét metodológiát, a kívánatosnak minősített kísérleti módszereket a heroikus utópia ihlete hitelesítette, tette szellemileg funkcionálissá; a szellemi és vitális univerzalizmus ugyanakkor a radikálisan kiterjesztett érzékelés, következésképpen a rendelkezésre álló, lehetséges művészi nyelvek, technikák és kifejezésmódok anyagszerű komplexitásában és következetes használatában öltött testet. (lásd még: Hangköltészet szöveggyűjtemény)


Jean Baudrillard - Gépies sznobizmus - Duchamp, Dada, a szürrealisták és mindenki, aki az ábrázolás dekonstrukcióján és a műalkotás szétzúzásán munkálkodott - mindannyian egy avantgarde-hoz tartoznak és valamilyen módon egy kritikai utópia védelmezői. A modern művészet története egy utópia története, amelyben a művészet (és a maga a művész is) forradalmárnak vagy egy forradalom előfutárának tartja magát vagy éppen hogy a forradalom felett állónak. Akárhogy is, a modern ember számára a művészet már nem illúzió, hanem eszme és utópia, már nem megistenülés és mesterségbeli tudás, kritikaivá és utópikussá vált, akkor is és mindenekelőtt akkor, ha demisztifikálja tárgyát, akkor is és mindenekelőtt akkor, ha mint Duchamp Palackszárítója, egy csapásra esztétizálja mindennapi valóságunkat.


Losoncz Alpár - A könyv metaforájától a szimulációig: a világ kérdése - Baudrillard, aki szerint a "posztmodern" helyzetben a létezők már nem tudnak lélegzetet venni ha nem vonatkozódnak valamilyen módon az információs-kommunikációs technológiákra, megjegyzi: "Az univerzum teljes előreláthatósága [...] az univerzum legalantasabb formája. Lehetséges-e, hogy a tudomány és az információ finalitása előrevetíti az univerzum végét egy szisztematikus, noha tudatalatti degradáció révén, annak ellenére, hogy a tudományt egy utópia, mégpedig a világ megmentéséről szóló utópia lelkesíti amely az információk révén valósulhat meg?"


Komenczi Bertalan - Hiányzó láncszem? - Virtuális mez?világ: az iskolai könyvtár - A virtuális jelzőelőadásom címében arra utal, hogy iskoláinkban a kor kihívásainak megfelelőkönyvtár legtöbbször képzeletbeli, csupán lehetőségként létezik. Utópia - amelynek elképzeléséhez, pontosabb körvonalazásához, és így megvalósulásához szeretnék előadásommal is hozzájárulni.


Delors-jelentés - a XXI. századi oktatásról - Az oktatás, avagy a szükséges utópia - [...] az ismeretek meghatározott körének megszerzésénél fontosabb annak elsajátítása, hogy az egyén a tudásnak mint eszköznek a segítségével megtanulja megérteni, örömmel felfedezni az őt körülvevő világot, ki tudja bontakoztatni szakmai és más emberi képességeit, tudjon kommunikálni és méltó módon élni. A világ gyors fejlődése következtében ma már senki sem sajátíthatja el az ifjúkorban az egész élethez szükséges tudást, a tanulás ideje ma már az egész élet. Az egész életen át tartó oktatás többdimenziós, dialektikus folyamat.


David Hawkridge - A jövő oktatástechnológiája a felsőoktatásban - A nemzetközi üzlet biztosítja, hogy az információs szupersztrádák minden iparosított országba elvezessenek. [...] Meglepő, hogy az utópista politikusok, és egyes oktatástechnológusok az elektronizált oktatástechnológia alkalmazásának új útjait követelik az oktatáshoz, gyakran tanár nélkül? Ezeket a hangokat, ijesztő módon a globalizáció és kommodifikáció erői támogatják.


Pálfy Erika - Távmunka: utópia vagy valóság? - Az intelligens város egy régió teleházainak, otthonainak egységes, általában közösségi alapon szerveződött, hálózata amely a modern technikához, távmunkához, távtanuláshoz, távügyintézéshez nyújt egyszerű, gyors hozzáférést.


Horváth Attila - Modernitás és Szentség - Aki erőszakot alkalmaz annak fegyvere: az utópia. Az utópia, mely nem tart fent kapcsolatot a szenttel, de mégis a vallás dicsfényében kíván tetszelegni, így a szent ellentétévé válik. - Mindenképpen meg kell érteni azt, hogy az ember minden esetben bűnt követ el, amikor találgat és jósolni akar, bűnt követ el amikor erőszakot alkalmaz és azt hiszi, hogy megoldotta a világ problémáit. [...] A megoldás létezik, nem kell létrehozni, csak felismerni. [...] A HAGYOMÁNY.


Strausz László - "Az utópia már nem létezik!" - Interjú Volker Schlöndorffal. [...] az utópia, hogy egy napon igazságosabb világban élünk majd, létezik még, de már semmilyen út nem vezet felé. Korábban volt ennek egy programja, a Kommunista Kiáltvány, amelyet követni lehetett. Ez azt mondta, hogy egyszer majd sikerrel járunk.


George Orwell (1903) angol író, kritikus, újságíró 1984 című, mindmáig leghíresebb műve negatív utópia, mely azt vizsgálja, mivé lesz a rend szabadság nélkül. (lásd még: Tűnődés Gandhiról)


Merza József - Utópia vagy valóság? (Tallózás az erőszakról való lemondás újabb irodalmában) - Bármennyire utópisztikusnak tűnhet - a múlt keserű tapasztalataira gondolva - azok igyekezete, akik a könyvek lapjain, konferenciák emelvényein, politikai tárgyalóasztalok mellett dolgoznak a béke megteremtéséért, csodálatraméltó az az egység, amellyel megvalósítására törekszik az emberiség.


Network Utópiák. A mindenütt levés művészete. - Az információ termelése, elosztása, értelmezése, kommentálása és behívása a nyitott hivatkozások, navigáló és strukturáló műveletek egyetlen hiper-mediális hálózatán belül megy végbe. Lassan kiformálódnak az írás és az olvasás új paradigmái: navigáció, interakció, információs tervek, képernyő-gondolkozás... (lásd még: Vilém Flusser: Az írás. Van-e jövője az írásnak?)


Beszélgetés Vilém Flusserrel. - Gondolja, hogy a kritériumokat minden nemzedék újra rögzíti? - Igen, minden nemzedék. Ez tény, nem pedig utópia. Az úgynevezett szabad választásokat én botrányosnak tartom, mert a szabadság abból áll, hogy a felelősséget másokra ruházzák át. Méghozzá a nép előtt ismeretlen kritériumok alapján. Azt hiszem, a reprezentatív demokrácia az egyik legnyomorúságosabb adminisztratív forma, [...]


Meghatározáskeresés - Az Éjjeli őrjárat beszélgetése Andrási Gáborral - [...] állandóan arról volt szó, hogy egyesítsük az életet és a művészetet, vigyük ki a művészetet az életbe és hasonlók; csak hát ez, mint kiderült, utópia volt. Úgy látom, hogy ez a fajta gondolkodás teljesen hiányzik ebből a generációból. Ők nem gondolják azt, hogy a művészet és az élet egy volna. Számukra a művészet egy szakterület.


lásd még: Titokfejtő-VHK Kör - találkozó Grandpierre Attilával - Úgy látom, hogy az az emberkép, ami a társadalmi köztudatban van, amit az iskolában tanítanak, a tévében, rádióban terjesztenek, amit az újságokban is olvasunk, szóval ami a társadalom minden területén jelen van, teljesen más alapokon áll, mint az én emberképem.


lásd még: Séta a lehetetlen valóságokban és elméletekben, a tudomány a művészet és a politika határterületein.


lásd még: Az egységes olvasási mód. Felhívás művészekhez, tudósokhoz és politikusokhoz !!!


Utópia Múzeum


Nyitrai Orsolya: Under construction / Építés alatt


Ezen az oldalon összeállíthatja a tökéletes politikust.


lásd még: Képköltészet - szabadtéri kiállítás a Liszt Ferenc téren.


lásd még: Építész Fórum, Műhely/Utópia


[2001] [lehetetlen] [aktuális események] [Artpool] [kereső]