BEHELYETTESÍTHETŐ ÖNPORTRÉ
SWIERKIEWICZ RÓBERT PROJEKTJE
(1981)

[english]

BARANYAY - BARONI - BEKE - BELOW - BIKA - CHUSID - COOK - DALIGAND - DIJK - DUCH - EISENMEIER - FLETCHER - FONTANA - FREILES - GALÁNTAI - HAÁSZ - HAGGLUND - HAMAN - HELMES - HOENRAET - HURTIG - JONGE - JONSDOTTIR - KÉRI - KERSCHBAUM - KISMÁNYOKI - KLAYMAN - LANDORI - LARA - LENGYEL - LINO - LUGOSSY - MORANDI - NAGAOKA - NEMEC - PAGÁN - PINCZEHELYI - PITTORE - POZZATI - REGÖS - ROALKUM - SCHMAL - SOMOGYI - STUIBER - SZABADOS - SZEMADÁM - SZILÁGYI - SZIRÁNYI - TAIBER - TANDORI - F. TÓTH - TÓTH - VÁCZY - VAL - VÁRNAGY - VINCZE - WAHORN - WEBER


GYETVAI Ágnes: A Mail Art a modern technikai információcsere, az elektronikus tömegkommunikáció lehetőségei közepette valami rekvizitum: az ember megrögzött módon ragaszkodik a személyes üzenetváltáshoz. A posta nem formalizált nyelveken kódolt, szabványosított és sokszorosított üzenetet szállít, hanem valami kivételesen individuálisat, szubjektívat, lírait. Művészek üzenetváltása - csillagok sugárzó fénykibocsátása - szellemtől szellemig, lélektől lélekig. S ha valami mégis modern és jellegzetesen huszadik századi ebben a kifejezési formában; az talán az internacionalitás igénye: túllépni az országhatárokon, érintkezésbe lépni egymással, szellemi köteléket alkotni egymással ebben az egyetemes baráti kommunikációban.

A Mail Art az interperszonális kommunikáció kivételes eseménye, személyes emberi találkozás, a spontán emberi megnyilatkozás, a "face to face", az arctól arcig ható közvetlen emberi kommunikáció menedéke. (A SZEMÉLYES EMBERI TALÁLKOZÁS KISZORULT A MINDENNAPI ÉLETBŐL ÉS A MŰVÉSZET ÉRTÉKŐRZŐ SZIGETÉRE MENEKÜLT.) Kiszorult, ahogy az ünnep, a spontán, privát és belülről átélt ünnep katarzisa is kiszorult az életből, a formális létezési keretekből. A Mail Art küldemény érkezése esemény. Ünnep, amelyet az egyik ember teremtett - minden hivatalos programon kívül - a másik ember számára.

Van, aki - mint Swierkiewicz Róbert - romantikus attitűdből, az arctól arcig ható személyes kontaktusban kihívásként, lefényképezett profiljának negatívját küldi szét és ajánlja fel cserére: "Rajzoljátok tele »énemet« »énetekkel«!" A válaszba mindenképpen belekalkulálja a válaszadó, hogy aki a felhívást szétküldte, megtöri az intimitás titkát, a levél nem csupán a címzettnek szól, hanem egyben az olvasónak, kiállításlátogatónak - a levél publicitást nyer. S el kell fogadnunk, hogy a privát, az intim - az intézményes civilizációban a két legfontosabb kincs - nem magánéleti, s hogy nyilvánossá válik, abban nincs semmi szemérmetlenség, árulás, lehallgatás, kihallgatás, amikor napvilágra kerülnek levéltitkai...

Swierkiewicz vallomása szerint Galántai inspirációjára kezdett Mail Art-tal foglalkozni. Galántai kiterjedt kapcsolatrendszere, friss szellemi információcseréje a világ különböző tájain élő kollégákkal különösen akkor érintette őt érzékenyen, amikor 1979-es pécsi kiállításán rádöbbent, hogy legbelsőbb énjének költői valóságában - az bármennyire is plasztikusan kifejeződik a művészi megvalósulás által - az ember mégis teljesen egyedül marad. Akkor ébredt fel benne a vágy, hogy milyen nagyszerű lenne több emberrel együtt kiállítani. Ezt a lehetőséget úgy értelmezte önmaga számára, mint a kínai filozófia egy útmutatása mondja, hogy az ember egyéniségét nem adja fel, de igyekszik a közösség számára szolgálatot teljesíteni, amivel az egészhez hozzá tud járulni. [“Festő” fn. dosszié]

A lyukkártya kartonon a fényképnegatívon - amely az "Önfejtágító" szándéka szerint "keret a keretben", Swierkiewicz profiljának jellegzetes sziluettje látható. Róbert arcmása féloldalról, magas homloka, rendkívüli figyelmet sugárzó tekintete, apró manóarca, állandóan cigarettát tartó és szájához emelő keze - ha valaki közelről ismeri, abban is hasonlóképp marad meg jelenlétének lenyomata. Keze, szájához tartott ujja, ugyanakkor mintha csókot intene, vagy ez a szájhoz érintett ujj a világgal való kontaktusban a levegő-lélek-szellem kiáramlás ideiglenes záró-nyitó szelepe, csapja volna.


BARANYAY András [web] fototechnikával dolgozik. Önarcképe számára is visszatérő tanulmánylehetőség, s bizony a cigaretta az ő szájában is állandóan ott ég. Irracionális kapcsolatokban és szubjektív folyamatokban, illanó időben és emlékezetáramokban utazik. Arca, amely jellegzetes portréin mindig láthatatlan marad, bemozdul, elmosódik, most bátran, tisztán megmutatkozik a baráti szellemhez kapcsolódva teljes valójában. <>

Vittore BARONI [web] Robi negatívját kitöltötte saját képével és bekeretezte - s a munkát ezzel elvi és baráti alapon - sajátjának is tekintette... <>

BEKE László [web] művészettörténész, neves avantgárd teoretikus válaszlevele úgy látszik eltévedt. Dedikációja "Lobo Tommy"-nak szól és nem Swierkiewicz Robinak. Hja, előfordul, hogy egy ekkora postában valami "összekeveredik"... <>

Peter BELOW [web] igazi minimalistához méltó gesztussal jellemzi a művészet skizoid helyzetét. <>

BIKA Juli [web] pszichológus. Autentikus módon költői kontextusba helyezi számos rejtett tartalmat hordozó lélektani szakszöveg részletét, amely foglalkozásának cégtáblája. <>

Dan CHUSID San Diego, USA-ból egy egypennys bélyeg fényképarc-negatívját ragasztotta Robi negatív fényképarcmására... <>

Geoffrey COOK - akinek a neve kukta: "Nomen est omen!" - biztos szereti a hasát, ezért küld épp egy avokádót ajándékba Robinak. <>

Daniel DALIGAND [web] Franciaországból saját fényképét és önarcképét küldte el. <>

A holland Pier van DIJK [web] "to-taal-kunst" feliratú pecsétje és dátumot, aláírását, sőt ujjlenyomatát is rögzítő bélyegző azt bizonyítják, profi Mail Artossal van dolgunk, aki fel van szerelve minden postai kellékkel. Ugyanakkor a totális technicizmus ellenpontjaként játékos módon egy piros fonallal, primitív szálöltésével újrakeretezi a lyukkártya szegélyét. A tű a fényképnegatívon látható fej középpontjából indul ki, mintegy azt sugallja: "Saját kiindulópontodból határozd meg a művészet érvényes kereteit!" <>

Leonhard Frank DUCH [web] fényképén "kontaktust teremt" egy festményalakkal. Teljes joggal jár el így - véli -, hiszen pontosan ilyen kapcsolata Robival is, akit szintén csak képről ismer. <>

Az osztrák Luitgard EISENMEIER színes cérnákkal és egy kis talált elemmel, amelyből minimal szatyorfület kreál, színes hálót varr a lyukkártyakartonra, s szélről 6 primitív rajzi megoldású kis női idollal veszi körül a hálóba ejtett férfifejet. A karton kilyukasztott szélét, szegélyét varázselemekkel díszíti: háromszög és négyszög alakú geometrikus motívumokkal, gyűrűvel, gemkapocstűkkel, szőrrel, tollal. E női praktikák, varázsmágiák igen közel állnak Swierkiewicz Róbert művészi szemléletéhez, személyes hangvételéhez. <> 

Leland FLETCHER [web] az USA-ból egy újságrészlet xerox-másolatát dolgozta fel. Az ábrázolás kettős értelmű: talán egy konkrét szituációt jelenít meg, a fűbe leterített újságpapír s a rajta szaladgáló vöröshangyák lehet egy reálisan átélt pillanat dokumentumigényű leképezése, s szimbolikusan ugyanakkor az újsághírek, dokumentumképek, a politikai élet rendkívüli feszültségeinek, "hangyaizgalmának" atmoszféráját fejezi ki. <> 

Giovanni FONTANA [FRACTAL MUSIK] klasszikus szürrealista fotómontázsa egy térkép-tájkép részletekkel elbeszélt sejtelmes sztorit épít Robi portréjára. <> 

Antonio FREILES egyenlő sávokra osztja be hosszában és keresztben a fényképcsík által adott mezőt, így absztrakt geometriai viszonyokká alakítja át. A színezés és tónusozás különbségeivel pedig a különböző anyagi-egzisztenciális létezők differenciáit mutatja. <> 

GALÁNTAI György [web] a nemzetközileg is komoly tekintélyt kivívott magyar mait art szervező "Művészet Postája" igazi diplomáciai magánküldetést jelent a nagyvilágban. Ezért Galántai joggal ábrázolja önmagát mint a szárnyas Merkúrt, az úton járók, a csavargók, művészek - és leveleik - tehát a kommunikáció védőszentjeként. A kis Hermész az istenek és emberek közötti követ gyorsan halad, a saruján és a sisakján lévő szárnyak viszik a szélnél is sebesebben. - Erre utal Galántai xerox-portréjának homloka fölött az "art mail" embléma. <> 

HAÁSZ István "Tíz éve barátom" - írja Róbertről. Baráti megemlékezése egyben művészettörténeti vonatkozású emléklap. A Balatonboglári Kápolnatárlatok a magyarországi képzőművészeti avantgárd 1960-as évekbeli találkozóhelye, kiállító- és előadóművészek produkcióinak színhelye volt. Ez az emlék, a közösségi események a magyar művészet élettörténetéhez kapcsolja a személyes barátságot. <> 

S. Gustav HAGGLUND Amerikából tükörcserepet - a tudat összetört tükrére gondol? - vagy más asszociációt követve vulkán alakú tükörmozaikot applikál a fejbe. <> 

Volker HAMAN az NSZK-ból ANTHRO-ART-tal foglalkozik. Nézetei egyeznek Swierkiewicz Róbert művészeti elveivel. A művészet alapja az érzékenység. Ha sikerül túllépni a kultúrán, a konvenciókon, a világrészeken, akkor tud megszólalni a szeretet, az érzékenység, a vidámság, az irónia hangja. "A mi fehér foltunk" - gondolja - ezért nélkülözhetetlen feltétele az emberi érzelmi fejlődésének, hiszen állandó nyitottságot és az emberi tapasztalatok gyarapodásának valódi lehetőségét jelenti. Az Anthro-Art tehát az a művészet - definiálja Volker Haman -, amire minden embernek szüksége van. <> 

Scott HELMES [web] az amerikai St. Paulból írt. Swierkiewicz portréjába "AURA" felirattal egy szellemi fényközpontot skiccelt, amely színes hullámokat küld szét a fejben, s rajzol a gondolkodás szellemi térképére. <> 

A belga Luc HOENRAET [web] konceptje: többsíkú játék a vonallal és a valóságrétegekkel - ambivalens rajzi képletet hoz létre. Először kitölti a fényképnegatívot az árnyékolással (eltörli negativitását és előhívja pozitívba), másodjára "tagadja" a ráragasztott átlókkal, majd ismét pozitívba fordítja az ábrát a fehér negatív szalagcsíkokra rajzolt átlókkal. Megszünteti a tagadás tagadását, kioltja a negatív negativitását. Szép ez az egyszerű, elemi eszközökkel létrehozott rajzi paradoxon. <> 

A svéd Ingvar HURTIG technikai ötletre technikai ötlettel felel. A fotó és színes sokszorosított grafikává való átfordítás új esztétikai élményekhez vezethet el - véli. <> 

Ko de JONGE [web] az előző érzékszervi struktúrához hasonló metszetet készít az emberi befogadásról és információfeldolgozásról. Előre elkészített "Open" és "Closed" pecsétjei felhasználásával, a fogalmi ellentétpár alkalmazásával modellálja az információhoz való viszonyt. <>

Az izlandi Ragnheiöur JONSDOTTIR így jellemzi Robi arcmását: "- A gondolataid nyitottak, a szád csukva van, csak a kezed beszél." <>

KÉRI Ádám [web] Pandora szelencéjéből kiszabadult szellemmé alakította át Robi portréját. "Valóban lehet, hogy a művészet minden bajok forrása?" - kérdi. <> 

Herbert KERSCHBAUM konceptuális munkája egy Bloch-idézetet illusztrál: "Én vagyok. De nem vagyok magamé. Ezért keletkezünk elsőként." Ábrája ezt a tézist igyekszik egy strukturális modellben visszaadni, ahogy az emberi érzékelés és tudat a különböző érzékszervek által az én és a világ viszonyát tükrözi. <>

KISMÁNYOKI Károly [web] válasza egy furcsa, filozofikus idézet, nyilván amolyan igazi talált tárgy, talán épp a Hófehérke című meséből? <> 

Al KLAYMAN fotomontázsa a negatív filmen szereplő profilt világtörténelmi tablóvá változtatja. A tudat pozitívját fordítva felénk: kulturális képmások és történelmi személyiségek képmásai - Mona Lisa és reprodukciói, Sztálin és Gevara, mellettük bombázó repülők képének újságkivágása. Sztárok, politikusok, hősök és ismeretlen közkatonák sorfala - a történelem szubjektumai vonulnak át a tudat filmszalagján... <>

Eva LANDORI Kanadában élő művész egy jóképű hölgy arcmását küldi vissza. <>

Mario LARA [web] Kaliforniából "Obsessions", "Rögeszmék!" - felirattal küldi képét. Nagy kulturális világrendszerek sémáiból építkezik: egy antik épülethomlokzat és egy japán képírásmotívum érintkezik egy gyümölcsfrízzel és az amerikai posta bélyegeivel. Ezt bélyegzi le a művész a kéz, szem, száj motívumait ábrázoló pecsétekkel és egy mexikói kaktuszcserjével... <>

LENGYEL András [web] - festészetének e korszakában a felhők nagy csodálója volt, s a levegőperspektívát nagy szeretettel, finom realizmussal ábrázolta. Itt két kezének negatívjából emel az égre játékos kupolát. <> 

Fiocchi LINO egyszerű képverse a "memoria" szóval játszik. "Emlékekkel töltötte tele a fejet - a memoria szó írásképei azt ábrázolják, ahogy egymásra íródnak az emlékezetben az emlékrétegek... <>

LUGOSSY László [web] a Bizottság együttes profán figurája, dadaista-szürrealista hagyományokra építő pankrátora látható a fényképen, ahogy "szent disznóival" (ami saját interpretációm szerint a tömegember jelképe) lép épp "misztikus érintkezésbe" - míg egy másik madzag-szellemi lehallgató készülék segítségével Robival is "telekommunikatív" kapcsolatot létesít. <> 

Emilio MORANDI [web] az "ARTE STUDIO" nevében vállalta az akcióban való részvételt. <>

Kunito NAGAOKA fantasztikus tájképének egy részletét illesztette a képkivágás keretébe. <>

Vernita NEMEC egyszerű montázst készített fénymásolt fényképével és névjegykártyájával. <>

A madridi Juan PAGÁN a spanyol monumentális festészet nemzeti stílusát idéző kettős portréjával skizoid tekintetet ábrázol. Az egyik arcfél ujjával száját csendre inti: "- Hallgass!" <>

PINCZEHELYI Sándor [web] festészete az elmúlt években a magyar trikolór felhasználására épül. Lám, a nemzetiszín szalagdísz Robi fejére is illik. <> 

Carlo PITTORE [web] is önarcképét rajzolta Robi fényképére. <> 

Concetto POZZATI [web] olasz művész tréfából egy kis sárkányt csomagolt a küldeménybe. <> 

REGÖS Imre [web] gyönyörű munkája: fotódokumentum-felvétel képkivágása. Mit ábrázol? Sorban állókat látunk? A focimeccsre szeretnének bejutni az emberek a Népstadion kapujában? Tömeg a rácsok mögött? Tüntetők a gyár kapujában? Akár a "Rorschach-teszt"-nél - nehéz egyértelműen konkretizálni a jelentéseket... <>

Terje ROALKUM Norvégiából válaszolt. Ez a fotóperformance-szal foglalkozó "body art"-os művész trükkös képet küldött: fényképen fogja saját fényképét - "kezének képével lábának képét". <>

SCHMAL Károly konceptuális karakterű művészetében épp a fotó felhasználásával, a pozitív és negatív formák és képek szembesítésével jelképezi a reális árnyéklétet, jelenlétet vagy hiányt. Robival lényegében tehát "egy nyelven beszélnek". Ezért jelei saját identitását a negatív sarkában negatív kivágásként: áttetsző, tiszta transzparenciaként, "szellemiségként" szeret a világban jelen lenni. <>

SOMOGYI Győző - visszadobja Robinak a labdát: ő magyar művész, miért írnak neki levelet angolul? S saját hallatlanul groteszk, ironikus élű arcmását dugja oda a fényképezőgép optikájába. <> 

STUIBER Zsuzsa [web] - ismét egy intimitás: a művész, Swierkiewicz Róbert felesége. Elsősorban gyermekkönyvek illusztrációjával foglalkozik, s ahogy saját identitását megfogalmazza, magát bohócarcú lánynak látja, ki legörbült szájjal nézi a gyermekek papírkivágásából mintázott, nyársra húzott kis vörös ördögöt... <>

SZABADOS Árpád igazi röntgenfelvételt készíttetett saját koponyájáról. <> 

SZEMADÁM György [web] "Introvertált önarcképe" egy saját életjelenetét ábrázoló fényképrészletet illeszt Robi portréjának fényképkivágásába. <> 

SZILÁGYI Szabolcs [web] papírhajót hajtogatott Robinak. Hogy milyen titkos üzenetet visz a papíron ez az ősi gyermekjáték? A forma által rejtett titok, akárcsak a művészet esetében. <>

SZIRÁNYI Istvánt ezúttal - úgy látszik - a dolgok nem látható, másik fele izgatta. Az önarckép helyett így született egy önfenékkép. Az ötlet szellemes feje tetejére állítása az eredeti kép kiindulópontjának. <>

Artur TAIBER Lengyelországból külön útmutatást ad, írásbeli javaslatot mellékel arra vonatkozóan, hogy Swierkiewicz Róbert és az ő kapcsolatfelvételéhez hasonlóan történjen meg a kapcsolatteremtés "az egész emberiséggel". <> 

TANDORI Dezső [web] költő az elmúlt években gyakran kirándul a képzőművészet területére. Képverseit először 1981-ben állította ki "Hérakleitosz H-ban" címmel. E rajzai, írógépgrafikái azt jelezték, Tandori a gondolati-nyelvi elemző megfigyelésben olyan beszéd előtti vagy beszéd utáni területre bukkant, ahol a művészeti ágak különbségei lényegtelenek, rajzok és versek azonos dimenzióban és azonos helyzetben léteznek: "Papírlapok, rajtuk ún. szellemi képződmények." E kiállítással akkor Tandori nemcsak "vette a lapot" és "kézből kontrázta" a divatos konceptuális és intermediális stílbravúrokat, de nyilvánvaló volt, hogy a "rámutatás költészete" nem puszta játék számára, nem csak izgalmas határsértő kaland vagy figyelmes gesztus - hogy elsajátítva képzőművész barátaink "verébnyelvét", a kommunikációt velük minél bensőségesebbé tegye -, hanem önmaga számára frissen felfedezett újabb remek kifejezési mód. Az "Egy verébszárny emlékei" ennek a sorozatnak egyik gyönyörű, elégikus képköltői lapja. <>

Fenyvesi TÓTH Árpád [web] szenvedélyes és gyakorlott mait art művész. Emblematikus arcmása körül a bélyegek és pecsétek szövegfelirataihoz hasonlóan elhelyezett szövegszalagon az én és a nem én, a lét és nem lét, a pozitivitás és negativitás határain kalandozik filozofikus kérdésfeltevéseivel... <>

TÓTH Gábor [web] szignalista képzőművész és költő kétféle instrukciót is ad a mail art akció résztvevőinek. Részben, hogy a képkivágást felhasználva készítsenek olyan művet, amelynek szellemi tartalmai saját tapasztalatukból tevődik össze - ha követik utasításait. Másrészt ő maga is komponál Robinak egy kis költői montázsképet - példaképpen. <>

VÁCZY J. Tamás - ha jól értelmezem munkáját - tökéletes levélimitációt készített. Álnéven, egy képzeletbeli városból ír, ügyes manuális technikával utánozza a nyomdai bélyeget, amelyen saját arcképe szerepel. A lapot, amelyen fiktív leltári szám szerepel, saját készítésű bélyegzői hitelesítik, mintha egy múzeum hivatali pecsétjei lennének. <> 

Katherine VAL két fényképe szerint épp "BÉKE" feliratú plasztikáján dolgozik. <>

VÁRNAGY Ildikó [web] szobrász is, grafikával is foglalkozik. Primitív képek és gyermekrajzok határán álló jelekben, jelrácsokban gondolkodik. Itt az érzékszervek funkcióit illusztrálja, írja le mesés-szimbolikus jelenetekben. <> 

VINCZE Balázs Párizsban élő művész csodás kis expresszionista remekművé alakította át a kapott xeroxozott, fekete-fehér árnyképet. Smaragdos tüzű háttér előtt mint villanykörte ég, világít, ragyog egy színes pasztellkréta-portré. <> 

WAHORN András [web] az erotikus fantáziaképek képregényírója naplószerű jegyzetekben rajzolja tudattalan vágyainak epizódjait. Ebből a stílusból produkál most is egy őszinte és autentikus Wahorn-emléklapot, amely szókimondóan és szemtelenül szemérmetlenül tabu-tiszteletlen. <> 

WÉBER Kristóf zenész. [web] Válaszlevele azt a ritka mait art lehetőséget reprezentálja, amikor a levelezőpartner a vizuális és verbális művészet mellé még egy síkot, az akusztikait is bekapcsolja. Weber Kristóf tervet, ún. projektet készített egy olyan zeneműre, amely szorosan kapcsolódik a konkrét akcióhoz annyiban, hogy a Mail Art akcióhoz kapcsolódó hangélmények hangfelvételeinek részleteiből áll össze a kompozíció. A zeneszerző is adott a műhöz egy állandó, visszatérő témát, így a mű csak közösen realizálható, kettőjük kapcsolatának emlékműve. Ezt is tudja tehát a Mail Art: egy nyitott zenemű komponálási folyamatát közvetíti, s végeredményül komplett zenedarab jöhet létre. <> 


Részletek GYETVAI Ágnes: Ezen a hullámhosszon érintkeztek c. írásából.
in: SWIERKIEWICZ Róbert: Önfejtágító - projekt katalógus, 1992. <>


[Mail Art lapok] [web-múzeum] [aktuális események ] [artpool] [kereső]